KVKK & Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ERCONTEC KABLO TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

Ercontec Kablo Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla iş bu metni sizlerin erişimine sunuyoruz. Kişisel Veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

 1. Kişisel Verinin Tanımı

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; Belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin diğer bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVK Kanunu’na göre; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler Özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler şirketimizin bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak Temel Prensipler

6698 Sayılı KVKK’nın 3/1-e maddesindeki tanıma göre  Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde daima ilkelere uygun hareket edilir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Kişisel verilerin işlenmesinde yalnızca KVK Kanunu’na değil, diğer tüm kanunlar ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilir, kişisel veri sahiplerinin menfaatleri ve makul beklentileri dikkate alınır. Veri Sorumlusu, tüm veri işleme faaliyetinde  özel  hayatın gizliliğinin şirketin menfaatinden daha önemli olduğu ilkesiyle hareket eder.

 • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesi için kişisel veriler, elde edildikleri safhada gerçek ile uyumlu bir mahiyette toplanır ve bilgilerin isabetli olması sağlanır. Ayrıca kişisel veri sahiplerinin, verilerin doğru veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek taleplerini iletebilmelerini sağlayacak imkânlar oluşturulur ve bu talepler dikkatle ele alınır.

Bir işleme faaliyeti, kişisel veri sahibi bakımından sonuç doğurabilecek nitelikteyse kişisel verilerin güncel olup olmadığı kontrol edilir ve gerekli görülmesi halinde verilerin güncellenebilmesi için kişisel veri sahibiyle iletişime geçilir.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Kişisel veri işleme amacı, kişisel veri elde edilmeden önce açık ve kesin olarak belirlenir ve bu amacın meşru, bir başka deyişle hukuka uygun olduğundan emin olunur. Bu bağlamda kişisel veriler, bir amaç belirlenmeksizin veya çok genel bir amaca yönelik olarak toplanmaz. Elde edilen bir kişisel veri, toplanma amacı dışında kullanılmadan önce yeni bir işleme temeli (rıza almak gibi) belirlenir. Bu mümkün değilse veri toplama amacının dışına çıkılmaz. Ayrıca işleme amacının, kişisel veri sahibi tarafından bilinir hale getirilmesine yönelik şeffaflık adımları atılır.

Şirketimiz, gerçekleştirdiği işleme faaliyetleri bakımından Kişisel Veri İşleme Envanteri kapsamında işleme amaçlarını belirlemekte ve bunların meşruiyetini denetlemektedir. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel veri işleme amaçları kişisel veri sahiplerine bildirilmektedir.

 • Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Asgari işleme prensibi veya veri minimizasyonu olarak da ifade edilen bu ilke uyarınca işlenmesi planlanan kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olacak şekilde tespit edilir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya bu amaç için ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır. Örneğin sonradan ortaya çıkabileceği düşünülen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak kişisel veri toplanmaz.

 • Gerektiği Kadar Muhafaza Edilme

Kişisel veriler, ilgili yasal mevzuatta saklanmaları için öngörülen bir süre varsa bu süre kadar veya işlendikleri amaç bakımından gerekli olan süre daha uzunsa amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilir. Bir kişisel verinin saklanması için geçerli bir sebep kalmaması halinde söz konusu kişisel veri imha edilir, bir başka deyişle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin saklanmaları ve imha edilmelerine yönelik kural ve prosedürleri belirlemek üzere Şirketimizce Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanmış, Kişisel Veri İşleme Envanterinde yer alan kişisel veri kategorilerinin saklanma süreleri ve gerektiğinde nasıl imha edilecekleri söz konusu politika kapsamında tespit edilmiştir.

 • Kişisel Verilerinizin Korunması, Güvenliği ve Denetimi

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve şirketimiz adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere bilişim sistemleri üzerinde gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu Şirket, Kimlik Verinizi, İletişim Verinizi, Adres, ve Telefon Numaranızı; Finansal Verinizi, Fatura Bilgilerinizi, Kredi Kartı Bilgilerinizi, Banka Bilgilerinizi, Araç Plakalarınızı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Vergi Levhası, Unvanınızı, İmza Sirkülerinizi https://ercontec.com/kurumsal/ internet sitemizi ziyaret ederken müşteri listesine eklememiz amacıyla  bildirdiğiniz Mail ya da başka yollarla  vermiş olduğunuz  E-Posta adresinizi,  Posta, CV, CCTV, Fax, idari ve adli makamlardan gelen yazılardaki veriniz ile  vb. gibi  diğer verilerinizi yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; doğrudan sizden, çalışanlarımızın  iş tanımları kapsamında sizinle gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemlerden ya da Veri sorumlusu  ile  veri öznesi arasındaki ticari, hukuki, sözleşmesel veya başka  bir surette kurulan ilişki kapsamında toplanmakta; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 6098 sayılı K.V.K. Kanunu Madde 5/2 ve Madde 6/3 kapsamında kanunda açıkça öngörülmesi,  bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın  işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK  Madde 5/1 ve Madde 6/2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile Şirket tarafından doğrudan ilgili kişiden elektronik veya fiziksel ortamlarda toplanmakta ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir/işlenecektir.

 • Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Firma bilgisi, Vergi numarası

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız

İletişim Bilgileriniz: Cep telefonu numaranız, E-posta adresiniz

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Çerez bilgileriniz

Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz

 •  Kişisel verileri toplamamızın yasal dayanağı nedir?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uygun biçimde, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde toplanan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişiminin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda azami özen göstermektedir.

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (m.5/2.a)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(m.5/2.c)  
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(m.5/2.ç)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması(m. 5/2.d) 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(m. 5/2.f)  şartları dâhilinde Şirket’e ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e‐posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak uygun şekilde işlenebilecektir.
 •  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Sektör gelişmeleri hakkında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin yönetimi
 • Ticari ilişkileri yürütmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, veri sahipleri ile iletişim kurulabilmek,
 • Sözleşmelerden, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz ilgili tüm sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Ürün/hizmet teklifi sunabilmek, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerini kurgulamak ve gerçekleştirmek,  her türlü bilgilendirme,  reklam‐tanıtım,  promosyon,  satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmek, siparişlerin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmek, açık rıza bulunması halinde müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri

 “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket uygulamaları, veri ve istatistiksel ve risk analizleri yapabilmek, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve profilleme çalışmalarının yürütmek, bülten ve davetiye göndermek,

 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, hizmet kalitesini arttırmak,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek ve şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmek,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi iyileştirebilmek,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda İnternet sitesi üzerinden iletişim formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir:

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1.  HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

0546 251 1444

0446 251 1444

[email protected]

Adres: OSB Mevkii 13

cad. İŞGEM B-Blok no:4

24000 Merkez/Erzincan